Already know what you want?
Mymeditravel
BÁO GIÁ MIỄN PHÍ

Điều khoản sử dụng

Mymeditravel

Điều khoản sử dụng

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi My Medi Travel Pte. Ltd ( “MMT”). Tài liệu này bao gồm các điều khoản của Hiệp định sử dụng, (sau đây gọi là “Hiệp định”) và tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa người truy cập / user ( “Người dùng”) của trang web này và MMT.

Là một điều kiện tiền lệ cho người dùng có thể sử dụng bất kỳ công cụ, chức năng, và các thông tin trên trang web này, người dùng phải đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi mỗi người trong số các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng này. Tuy nhiên, bằng những hành động đơn thuần của việc truy cập các chức năng và các công cụ của trang web này, xem bất kỳ thông tin, văn bản hoặc đồ họa ở đây, người dùng được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Hiệp định này. Nên người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện của Hiệp định này, ông / bà phải rời khỏi ngay lập tức trang web này và ngừng sử dụng bất kỳ công cụ, chức năng, và các thông tin được cung cấp ở đây.

MMT có quyền sửa đổi hoặc sửa đổi Hiệp định này mà không cần thông báo trước cho người sử dụng. Vì vậy, mỗi khi người dùng truy cập vào trang web này, ông / bà có trách nhiệm xem Hiệp định này cho bất kỳ bản cập nhật, sửa đổi, thay đổi, và các phiên bản mà người dùng sẽ được coi là được tự động bị ràng buộc.

Những thành viên đồng ý sử dụng thông tin, dịch vụ và công cụ có sẵn trên trang web để sử dụng thuần túy cá nhân và phi thương mại.Mục đích của trang web này và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bacsiday.vn là một trang web cho việc tìm kiếm và so sánh các bệnh viện, phòng khám và bác sĩ cá nhân ( “Nhà cung cấp y tế”) từ khắp nơi trên thế giới và để người dùng kết nối với các nhà cung cấp y tế, cho các dịch vụ như y tế, thẩm mỹ và nha khoa điều trị / thủ tục. Người dùng được cung cấp khả năng tiếp xúc nhiều nhà cung cấp y tế dựa trên yêu cầu của họ và cung cấp y tế được cung cấp một nền tảng để quảng bá dịch vụ của họ để người sử dụng MMT.

MMT, thông qua trang web này, chỉ cung cấp thông tin tổng quát, dữ liệu và thống kê liên quan đến du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế trên toàn thế giới có sẵn hoặc cung cấp trực tiếp từ các nhà cung cấp y tế hoặc thông qua một quá trình nghiên cứu đơn giản của thông tin, dữ liệu và số liệu thống kê đã có sẵn trên trang web của nhà cung cấp y tế của. MMT không xác nhận bất kỳ nhà cung cấp y tế nói riêng và khuyến cáo người sử dụng để thực hiện nghiên cứu của mình trước khi trực tiếp tham gia vào bất kỳ nhà cung cấp y tế.

MMT phấn đấu để cung cấp người dùng với thông tin, dữ liệu và thống kê liên quan đến du lịch chữa bệnh, đó là hiện tại. Tuy nhiên, nội dung trên trang web này đã không nhất thiết phải được xem xét hoặc chuẩn bị bởi các chuyên gia y tế và không có ý định thay thế cho lời khuyên lấy từ một chuyên gia y tế được cấp phép. Không có thông tin, dữ liệu hoặc thống kê trên trang web này có thể được sử dụng để tự chẩn đoán hoặc điều trị các vấn đề về sức khỏe hoặc bệnh tật. MMT không chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào được tìm thấy là không chính xác, không đầy đủ, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.

MMT không cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế. Nó không làm cho tư vấn y tế hoặc ý kiến ​​về điều kiện của người sử dụng đối với bất kỳ điều trị y tế hay chăm sóc sức khỏe hay dịch vụ. Nó không đảm bảo tính chính xác của các thông tin chung, thống kê và dữ liệu được tìm thấy trên trang web này và hơn nữa, nó không đảm bảo sự tồn tại, trình độ, chất lượng dịch vụ hoặc thẩm quyền của bất kỳ sự chăm sóc y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế được đề cập trong trang web này.

Những thành viên có trách nhiệm thực hiện của anh / cô ấy sở hữu điều tra sự tích cực vào sự tồn tại, trình độ, chất lượng dịch vụ, hoặc thẩm quyền của bất kỳ của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế được đề cập và để phê chuẩn bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc thống kê liên quan đến ngành du lịch y tế trong tài liệu này. Những thành viên có trách nhiệm giữ MMT miễn phí và vô hại và trách nhiệm bồi thường cho MMT cho bất kỳ khiếu nại hoặc trách nhiệm, cho dù nguyên nhân của hành động được dựa trên sai lầm cá nhân, vi phạm hợp đồng hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý khác, bao gồm cả thiệt hại trừng phạt, thực tế, trực tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả của bất kỳ thiên nhiên, phát sinh từ cuộc điều tra thẩm định độc lập của người dùng và kiểm chứng thực của các thông tin trong tài liệu này; hoặc đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc tổn thương có thể đã được phát sinh bởi người dùng hoặc bất kỳ người nào khác, những người có thể đã nhận được thông tin từ tài khoản đó liên quan đến bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc số liệu thống kê được công bố trên trang web này hoặc cho bất kỳ dịch vụ hoặc điều trị thu được từ bất kỳ sức khỏe hay cung cấp dịch vụ y tế được đề cập trong tài liệu này. MMT không chịu trách nhiệm cho bất kỳ dịch vụ y tế hay chăm sóc y tế hoặc điều trị mà người dùng có thể nhận được từ bất kỳ người nào, tổ chức hoặc doanh nghiệp được đề cập trên trang web này.Dịch vụ không được cung cấp

1. MMT không sử dụng các chuyên gia y tế và sẽ không thảo luận hoặc tư vấn về bất kỳ vấn đề liên quan đến điều trị y tế với người sử dụng hoặc nhà cung cấp y tế.

2. MMT được không tham gia vào bất kỳ giao dịch giữa người dùng và nhà cung cấp y tế những người sử dụng trang web. Trách nhiệm quản lý các cuộc hẹn và cung cấp các dịch vụ có liên quan sẽ hoàn toàn chịu của nhà cung cấp y tế có liên quan.

3. MMT không thể kiểm soát những thông tin được cung cấp bởi các nhà cung cấp y tế hoặc các thông tin nguồn gốc của MMT từ Internet được tạo sẵn thông qua trang web. MMT không đảm bảo hoặc chứng thực tính xác thực, chất lượng, an toàn hay tính hợp pháp của bất kỳ nhà cung cấp y tế hoặc các dịch vụ được cung cấp hoặc mục đích để được cung cấp bởi bất kỳ nhà cung cấp y tế, tính chính xác của bất kỳ danh sách hoặc bất kỳ dữ liệu cung cấp y tế được cung cấp, hoặc khả năng của bất kỳ y tế các nhà cung cấp để hoàn thành một giao dịch.Các dịch vụ được cung cấp

1. MMT là một trang web dành cho người dùng đang tìm cách truy cập các dịch vụ y tế từ các nhà cung cấp y tế nằm khắp thế giới. MMT tạo điều kiện giới thiệu giữa người sử dụng và các nhà cung cấp y tế thông qua trang web của mình hoặc trong nhà Nhóm hỗ trợ bệnh nhân. Tất cả các giới thiệu được xác định bởi các ưu đãi người dùng và các nhà cung cấp y tế có sẵn tại thời điểm đó. MMT không phải là một nhà cung cấp dịch vụ y tế và hành chính và không có trách nhiệm quản lý các cuộc hẹn và / hoặc cung cấp dịch vụ đó.

2. MMT thu thập thông tin từ các nhà cung cấp y tế toàn cầu về cơ sở vật chất và dịch vụ của họ cũng như từ một số lượng lớn các trang web công bố rộng rãi. Người dùng có thể truy cập vào thông tin này trên trang web và thông tin này nhằm mục đích đơn thuần là phụ tá trong việc đưa ra một quyết định về việc lựa chọn nhà cung cấp y tế ưa thích. Sau khi lựa chọn một nhà cung cấp y tế, MMT sẽ tạo điều kiện tiếp xúc giữa người dùng và nhà cung cấp y tế, bằng cách chuyển tiếp các thông tin người dùng cho các nhà cung cấp y tế (the "trang Web Service") hoặc cung cấp người dùng với thông tin liên hệ của nhà cung cấp y tế. MMT sẽ góp ý kiến ​​của các nhà cung cấp y tế thay thế cung cấp các dịch vụ như nhau trong cùng một vị trí, nên người dùng mong muốn thảo luận với họ quá, MMT sẽ chuyển thông tin người dùng cho các nhà cung cấp y tế đề nghị.

3. Người dùng có thể chỉ đơn giản là muốn để duyệt qua các trang web để xem những gì MMT có để cung cấp. Nếu đây là trường hợp, sau đó chỉ có một số quy định của các Điều khoản Sử dụng sẽ được áp dụng đối với việc sử dụng các trang web và các quy định khác sẽ không có liên quan.Quy tắc sử dụng trang web

Người dùng trang web không được:

 1. Vi phạm pháp luật của bất cứ quyền hạn, tiểu bang hoặc quốc gia khi đến thăm trang web của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ công cụ có sẵn trên trang web này;
 2. Quấy rối hoặc cyberstalk bất kỳ người sử dụng;
 3. Gửi bất kỳ thông tin, các mục, truy vấn, khách cuốn sách ghi chú, vv, mà là duy nhất và toàn quyền quyết định và ý kiến ​​của MMT, có thể được coi là tục tĩu, khiếm nhã, phỉ báng, xúc phạm, hoặc hận thù;
 4. Tải lên một loại virus trên máy chủ, có hay không vi rút như vậy gây thiệt hại cho người sử dụng MMT hoặc MMT của;
 5. Transmit, ăn cắp, hoặc tham gia vào các truy cập trái phép các thông tin, dữ liệu hoặc vật liệu thông qua hoặc vào trang web này, mà có thể vi phạm của bất kỳ luật hoặc quy định trong bất kỳ thẩm quyền;
 6. Sử dụng bất kỳ kịch bản tự động hoặc robot để truy cập, sao chép, hoặc thao tác bất kỳ nội dung được cung cấp trên trang web này;
 7. Mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức hoặc xuyên tạc của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác;
 8. Chèn hay tài liệu quảng cáo của bên thứ ba của riêng bạn hoặc nội dung quảng cáo trên trang web này;
 9. Sử dụng trang web trong bất cứ cách nào với mục đích làm gián đoạn, hư hỏng, hoặc vô hiệu hóa, quá tải, GIẢM KHẢ trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, tràn ngập các máy chủ với yêu cầu;
 10. Cố gắng để phá vỡ, đảo ngược thiết, giải mã, hoặc bằng cách khác thay đổi hoặc can thiệp vào trang web hoặc bất kỳ nội dung đó;
 11. Sử dụng các trang web trong bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại, quá tải, hay làm hỏng các website theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại, quá tải, hoặc làm suy yếu giống nhau hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của người đó hoặc thưởng thức đó.

All Users của trang web này phải có tuổi hợp pháp trong thẩm quyền hoặc quốc gia xuất xứ của mình. Tất cả Người dùng không có đủ tuổi luật phải lập tức rời khỏi trang web và ngừng sử dụng bất kỳ công cụ, chức năng, thông tin được cung cấp trên trang web này trừ khi người dùng truy cập như vậy được giám sát bởi / cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, trong đó sự kiện, công ty mẹ hoặc giám hộ hợp pháp chịu trách nhiệm lọc bất kỳ nội dung không phù hợp trên trang web này.

MMT thể gửi quy tắc, hướng dẫn hoặc chính sách ngoài những quy định tại Hiệp định này. Sau khi việc đăng tài liệu mới hoặc bổ sung như vậy, điều khoản và điều kiện như vậy sẽ ngay lập tức tạo thành một phần của Hiệp định này và sẽ được coi như tự động bắt buộc đối với những người sử dụng.Disclaimer

MMT có thể không trực tiếp bác sĩ thú y tất cả các nhà cung cấp y tế, dịch vụ cung cấp và nhân viên y tế được đề cập trong trang web này, mặc dù làm cho mọi nỗ lực để làm như vậy. Do đó, MMT không có kiến ​​thức hoặc trách nhiệm liên quan đến sự tồn tại, trình độ, chất lượng dịch vụ, hoặc thẩm quyền của bất kỳ sự chăm sóc y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế được đề cập trong trang web này. Nó không có thông tin về năng lực hoặc trình độ của việc chăm sóc sức khỏe hoặc các nhà cung cấp dịch vụ y tế để làm cho các dịch vụ theo yêu cầu của người dùng, và cũng không thể MMT chứng thực thẩm quyền của các chuyên gia y tế hành nghề y tại cơ sở đó.

MMT được bản thân nó không cung cấp bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ với tư cách là một hiệu trưởng. Ngoại trừ thị thủ tục y tế, MMT không tự cung cấp hoặc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ khác. Nó không phải là chính nó là một phương tiện giao thông, nhà ở, du lịch, sự kiện hoặc dịch vụ y tế hoặc nhà cung cấp sản phẩm. Các bên thứ ba độc lập của MMT cung cấp những hàng hóa và dịch vụ. MMT khuyên lấy và đọc các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ cung cấp cung cấp dịch vụ và chắc chắn rằng không có loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý áp đặt bởi các nhà cung cấp dịch vụ. Một số trong số này có thể hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm đối với cái chết, thương tích cá nhân, chậm trễ, và mất tài sản hoặc thiệt hại. Hiệu trưởng của bên thứ ba (không phải là nhà thầu phụ để MMT) cung cấp tất cả hàng hóa và dịch vụ, trong đó có các tour du lịch, du lịch, các hoạt động, ăn uống, tham vấn, hoạt động và thủ tục.

MMT tập mỗi chăm sóc hợp lý trong việc lựa chọn của các bên thứ ba giới thiệu đến và những người có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các khách hàng liên quan đến / chuyến đi của mình. Điều quan trọng là cần lưu ý, do đó rằng:

 1. MMT không thực hiện bất kỳ rõ ràng hay ngụ ý đại diện hoặc bảo đảm rằng bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba sẽ là phù hợp với mục đích yêu cầu hoặc được cung cấp bởi chúng với chăm sóc hợp lý và kỹ năng;
 2. Tất cả việc đặt hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba phải tuân theo các điều khoản và điều kiện và giới hạn trách nhiệm pháp lý như có thể được áp dụng riêng bởi công ty lữ hành, các hãng hàng không, bệnh viện, phòng khám, khách sạn và các nhà cung cấp khác của hàng hoá và dịch vụ (một số trong đó hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm đối với cái chết, thương tích cá nhân, sự chậm trễ và mất mát hoặc hư hỏng hành lý);
 3. đánh giá cụ thể liên quan đến các nhà cung cấp y tế cá nhân có thể đến từ sự kết hợp giữa nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không độc quyền, khách hàng MMT, tìm hồ sơ cơ và hồ sơ phương tiện truyền thông xã hội;

Bất kỳ và tất cả các thông tin được công bố trên trang web có liên quan đến chăm sóc sức khỏe hoặc các nhà cung cấp y tế đã được thu thập và trình bày bởi MMT trên sáng kiến ​​riêng của mình bằng cách sử dụng các trang web và thông tin khuyến mại từ các cơ sở như vậy, mà đã được tạo sẵn cho công chúng hoặc đã được cung cấp bởi trực tiếp bởi các nhà cung cấp y tế. MMT không xác minh tính chính xác của các thông tin thu thập từ các trang web như vậy và không thể xác minh cho độ tin cậy và độ chính xác của họ, và cũng không thể MMT bảo đảm rằng những thông tin đó là hiện tại và cập nhật.


Tất cả các thông tin y tế tìm thấy trên trang web chỉ dành cho các thông tin chung của người dùng. Các trang web phục vụ như một cơ sở dữ liệu hoặc giáo dục duy nhất tài nguyên, mà có thể cho phép người sử dụng nó để tiến hành điều tra sự tích cực của mình và nghiên cứu vào việc chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế và thông tin y tế đề cập ở đây. Những thông tin này không nên được sử dụng như một cơ sở cho việc chẩn đoán, lựa chọn điều trị hoặc lựa chọn một bác sĩ. Trang web này không được thiết kế để ra lệnh gì tạo chăm sóc hợp lý, phù hợp hay tốt nhất cho bất kỳ vấn đề sức khỏe cũng không nó đóng vai trò như một sự thay thế cho sự phán xét của một bác sĩ có trình độ. Nếu người dùng có hoặc nghi ngờ rằng anh / cô ấy có thể có một tình trạng sức khỏe hoặc rằng anh / cô ấy là một ứng cử viên cho bất kỳ phương pháp điều trị y tế đề cập trong trang web này, xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​của một bác sĩ được đào tạo và có trình độ.

Bằng cách điều hành trang web này, MMT không thể được coi là tham gia vào hành nghề y dược. Việc sử dụng các trang web không thiết lập một mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân. Những thành viên không nên gạ gẫm hoặc dựa vào bất kỳ tuyên bố hay kiến ​​nghị của bất kỳ cán bộ của MMT liên quan đến bất kỳ vấn đề y tế với.

Trong khi MMT không có lý do để tin rằng có những điều không chính xác hoặc các khuyết tật trong bất cứ thông tin được công bố trên trang web, nó không đại diện hoặc bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở những phòng tập thể dục của các thông tin cho bất kỳ mục đích nào. Trang web này được cung cấp trên một “nguyên trạng” hoặc “làm cơ sở có sẵn” và người dùng sử dụng cùng một hoàn toàn ở anh / rủi ro của riêng mình. Trong việc cung cấp thông tin cho người dùng, không có nghĩa vụ theo hợp đồng đã hoặc đang được thành lập giữa người dùng và MMT và không có bổn phận chăm sóc được nợ cũ. Nếu bất kỳ tòa án quy định thẩm quyền mà MMT nợ một nhiệm vụ chăm sóc cho người dùng, MMT sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp, mất mát, thiệt hại hoặc tổn thương phát sinh từ việc sử dụng các thông tin này, trừ khi có sự cẩu thả trực tiếp hoặc lỗi trên một phần của MMT.

Các thông tin trên trang web không nên được sử dụng như một cơ sở cho việc chẩn đoán, lựa chọn điều trị hoặc lựa chọn một bác sĩ. Bằng cách điều hành trang web này, MMT không thể được coi là tham gia vào việc thực hành y học, cũng không phải là thông tin trong tài liệu này trình bày ý định thay thế tư vấn y tế từ một bác sĩ có trình độ.

Bảo vệ dữ liệu

1. Đối với mục đích của các Điều khoản sử dụng "dữ liệu" có nghĩa là tất cả các dữ liệu điện tử hoặc thông tin, bao gồm thông tin cá nhân theo quy định tại các điều luật bảo vệ dữ liệu, năm 1988 và 2003, và Tổng EU Bảo vệ dữ liệu Quy GDPR 2018 (các "DP Hành vi" ) do người dùng vào trang web và chuyển tiếp bởi MMT để các nhà cung cấp y tế, quá trình xử lý đó là cần thiết để kết luận hợp đồng giữa người dùng và các nhà cung cấp y tế. Những thành viên công nhận và thừa nhận rằng để tạo điều kiện cho việc cung cấp các dịch vụ, MMT sẽ cần phải cung cấp cho những người sử dụng thông tin cá nhân, bao gồm bất kỳ thông tin y tế cung cấp, để các nhà cung cấp y tế lựa chọn. Những thành viên một cách rõ ràng đồng ý với việc chuyển tiếp và tiết lộ cô thông tin của anh / cá nhân để cung cấp y tế như vậy kể cả trường hợp các nhà cung cấp y tế như vậy có trụ sở tại các quốc gia mà bảo vệ cho dữ liệu cá nhân không phải là mạnh mẽ như những người trong Liên minh châu Âu. MMT cũng có thể sử dụng thông tin liên lạc, bao gồm cả số điện thoại và địa chỉ email, liên hệ với người dùng bất cứ lúc nào để cung cấp cho thông tin cập nhật về tiến độ liên quan đến tư vấn với một nhà cung cấp y tế và các vấn đề khác liên quan đến dịch vụ MMT. Được sự đồng ý tài khoản để MMT liên hệ với anh / cô ấy về vấn đề này.

2. nỗ lực MMT để bảo vệ người sử dụng riêng tư và sự riêng tư của người khác truy cập vào trang web và sử dụng cơ sở vật chất của nó. Để biết chi tiết đầy đủ về cách thức mà MMT sử dụng cookie, các loại thông tin thu thập được, làm thế nào nó được sử dụng và biết thêm chi tiết liên quan đến các tình huống khi mà MMT tiết lộ thông tin, vui lòng đọc Chính sách bảo mật tại đây được đưa vào và các hình thức một phần của các Điều khoản sử dụng.

3. MMT hoạt động máy chủ bên ngoài Liên minh châu Âu, do đó, người dùng đồng ý với việc chuyển giao dữ liệu cá nhân bên ngoài Liên minh châu Âu. Bằng cách sử dụng trang web này, người sử dụng đồng ý với MMT nắm giữ, chế biến, cả bằng điện tử và thủ công, dữ liệu cá nhân về bản thân (bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm) cho các hoạt động, quản lý, an ninh, điều hành của MMT và tuân thủ pháp luật, quy định và thủ tục, bao gồm cả việc chuyển giao dữ liệu cá nhân bên ngoài Liên minh châu Âu.

4. Giao tiếp giữa người dùng và nhà cung cấp y tế qua email hoặc Instant Messenger có thể được gửi qua MyMediTravel.com. Nội dung của các email và tin nhắn có thể được giữ lại bởi MMT để hỗ trợ các nhà cung cấp y tế trong việc theo dõi thông tin liên lạc của họ.

5. Truyền thông giữa người dùng và nhà cung cấp y tế qua điện thoại có thể được chuyển qua MMT. Thời gian và ngày, thành công hay thất bại và điện thoại số có thể được lưu trữ bởi MMT, để hỗ trợ cả việc theo dõi thông tin liên lạc điện thoại giữa một số khác. Bản ghi âm cuộc gọi cũng có thể được lưu trữ. Nếu âm thanh của một cuộc gọi điện thoại sẽ được ghi lại sau đó người dùng sẽ nghe thấy một thông báo âm thanh thông báo cho anh / cô ấy những điều này trước khi bắt đầu cuộc gọi.

6. Bằng cách đăng ký để trở thành một người dùng đã đăng ký, người dùng đồng ý rằng MMT có thể gửi quảng cáo và / hoặc tài liệu quảng cáo bằng thư điện tử. Nếu anh ấy / cô ấy không muốn cho MMT liên hệ với họ vì mục đích tiếp thị, anh / cô ấy có thể thông báo MMT bằng cách làm theo các liên kết "hủy đăng ký" trên truyền thông email ban hành và / hoặc liên hệ trực tiếp tại MMT [email protected].Cung cấp thông tin

1. Nếu người dùng muốn sắp xếp một tham vấn với một nhà cung cấp y tế, sau đó anh / cô ấy sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin bao gồm các chi tiết như thông tin liên lạc (số điện thoại và địa chỉ email), tuổi, giới tính và một số thông tin y tế cho phép MMT để trình bày dữ liệu để cung cấp y tế có liên quan. Người dùng có đảm bảo và cam đoan những thông tin cung cấp là up-to-date, chính xác trong tất cả các khía cạnh trọng yếu, không phải là tài sản bí mật của người khác hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba, và là đủ đủ cho MMT để tạo điều kiện. Mặc dù MMT nỗ lực vào mọi lúc tôn trọng sự riêng tư, người sử dụng không nên cung cấp bất kỳ thông tin có thể gây thiệt hại cá nhân nếu được công bố.

2. Thông tin gửi qua Internet không được đảm bảo để bảo đảm hoàn toàn vì nó phụ thuộc vào khả năng đánh chặn, mất hoặc thay đổi. Người dùng hiểu và đồng ý với giả định các nguy cơ bảo mật cho bất kỳ thông tin cung cấp sử dụng website. MMT không chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin được gửi qua Internet và sẽ không chịu trách nhiệm cho người dùng hay bất cứ ai khác đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh khác liên quan đến bất kỳ thông tin được gửi bởi người dùng để MMT hoặc một nhà cung cấp y tế, hoặc bất kỳ gửi thông tin bởi MMT, một nhà cung cấp y tế hoặc bất kỳ bên thứ ba cho người dùng qua Internet.Đình chỉ / Chấm dứt

MMT có thể bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, đình chỉ hoặc chấm dứt hợp người sử dụng truy cập vào các trang web, hoặc bất kỳ dịch vụ tạo thành một phần của trang web này, toàn bộ hoặc một phần, vì lý do nào bao gồm nhưng không giới hạn, nơi người dùng đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc là vi phạm điều khoản sử dụng, hoặc nếu MMT không thể xác minh hay xác nhận bất kỳ thông tin gửi đến trang web. MMT không chịu trách nhiệm cho người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập vào các trang web.Sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung ban đầu được cung cấp trong hoặc thông qua trang web này được bảo vệ bởi pháp luật khác nhau quốc tế về bản quyền, pháp luật bằng sáng chế, quy định thương hiệu, xây dựng pháp luật và luật sở hữu trí tuệ khác nhau và điều ước quốc tế và thỏa thuận. Sao chép, sao chép, in, phát sóng của bất kỳ nội dung bảo vệ chứa trong hoặc thông qua trang web này đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép bằng văn bản của MMT. Tất cả các nhãn hiệu được trình bày trên hoặc thông qua trang web này được sở hữu bởi chủ sở hữu tương ứng của họ và có thể không được sử dụng bởi người dùng trong bất kỳ cách nào.